Pravila

PRIMORSKI POKALNI TEKI 2011

Osnovna pravila
Članski teki 2011

 

POPRAVEK PRAVIL ker odpade Vojkov tek.

Letos je predvidenih 16 članskih tekov (po starem 17 ) (13 za točkovanje - po starem  14  in 3 teki za udeležbo). Za pokalno tekmovanje se upošteva le tekače s stalnimi startnimi številkami. Uvrstitev se točkuje v absolutni konkurenci in v posamezni kategoriji. Točko dobijo vsi uvrščeni s stalnimi številkami. Sistem točkovanja je sledeči:

Število točk Doseženo mesto
40 I.
35 II.
31 III.

28,26,25,24,... do zadnjega ki tudi prejme 1 točko

 

Za končno uvrstitev - točkovanje se steje maksimalno 9 tekov (prej 10 ) (ostali se brišejo). Če se tekmovalec/ka udeleži manj kot petih tekov, le ta ne more biti uvrščen v končno razvrstitev.

V primeru enakega stevila točk je boljši tisti ki ima vec tekov, naslednji kriterij je boljša uvrstitev. 

Za izpolnjen pogoj udeležbe se je treba udeleziti minim.10 tekov, ne glede ali je tekmovalni ali pa šteje samo za udeležbo.

Mali maraton v Nabrežini šteje tudi za prvenstvo primorske 2011. Kategorije bodo po deset let.

Popravke rezultatov, spremembe in druge zahtevke bo mogoče uveljavljati 10 minut po objavi rezultatov na vsaki tekmi. Pritožbe v zvezi s skupnim točkovanjem so možne še en mesec po zadnjem teku.
e-naslov: ales.subic@gmail.com   ali    info@timing.sdpoljane.si
ali na telefon: Aleš Šubic  041 368 928  (040 292 075 )

 

RAZPIS:
Razpis posameznega teka bo objavljen na spletni strani DLT Filipides in Primorskih novic, ali na spletni strani organizatorja tekme. 

POZOR!
V sezoni 2007 so bile narejene nove startne številke od številke 1100 do stevilke 1600. Številke lahko se vedno kupite na vsakem teku (vse do teka na Mašunu). Cena stalne startne stevilke je 2€. Startne številke niso prenosljive z osebe na osebo.
Zamenjajo se le izgubljene ali dotrajane startne številke za ponovno kupljeno številko se plača 5€.
Tekmovalci s stalnimi številkami ki se na tekmovanju ne prijavijo in kljub temu tekmujejo, so avtomatično diskvalificirani.

 

ORGANIZATOR POSAMEZNE PRIREDITVE UPOŠTEVA

 • tekače s stalnimi številkami in s startnimi številkami organizatorja, ter jih razvrsti po kategorijah,
 • netekmovalec –tekač se prijavi ravno tako kot tekmovalec, pripada mu isti standard, na koncu teka se netekmovalce izpiše v abecednem vrstnem redu. Če hoče tekmovati v pokalu mora kupiti stalno startno stevilko
 • pohodnik ravno tako izpolni prijavnico na kateri napise da je pohodnik. Pripada mu isti standard kot tekacu, na koncu teka se pohodnike izpiše v abecednem vrstnem redu.

 

A (mlajši pogojno) do 24 let (do 1987)
B od 25 do 29 let (1986-1982)
C od 30 do 34 let (1981-1977)
D od 35 do 39 let (1976-1972)
E od 40 do 44 let (1971-1967)
F od 45 do 49 let (1966-1962)
G od 50 do 54 let (1961-1957)
H od 55 do 59 let (1956-1952)
I od 60 do 64 let (1951-1947)
J od 65 do 69 let (1946-1942)
K od 70 let naprej (1941 in starejši)

 

A (mlajši pogojno) do 24 let ( do1987)
B od 25 do 34 let (1986-1977)
C od 35 do 44 let (1976-1967)
D od 45 do 54 let (1966-1957)
E od 55 let naprej (1956 in starejše)

 

Mlajši oz. mlajše od 18 let lahko nastopijo pod pogojem, da starši ali trener podpišejo prijavnico in s tem prevzamejo vso odgovornost.

 

STARTNINA
Startnina znaša 10 €. 
Popust: družinski paket mati 5 €, oče 5€ SIT, otroci 2 € (brez darila). 
Udeleženci nastopajo na lastno odgovornost in soglasajo z javno objavo osebnih podatkov, povezanih z udelezbo na Primorskih pokalnih tekih. S svojim nastopom izrazijo soglasje s pravili tekov.

 

NOVO
Izdelal se bo poseben pravilnik - kriteriji, po katerem bo posebna komisija v sestavi (organizator teka, koordinator PPT) ocenjevala izvedbo prireditve.
Uredništvo Primorskih novic bo posebej, tako kot lani, ocenjevalo kakovost organizacije posamezne tekme ter ocene objavilo hkrati z reportažami in rezultati.

Vodenje Primorskih pokalnih tekov:
Vogric Miro 041 322 217, miro.vogric@siol.net (vse informacije v zvezi z PPT)

 

NETEKMOVALCI
Pripada jim isti standard kot tekmovalcem. Startnina je anaka kot za tekmovalce. Če želijo biti uvrščeni v pokalu morajo teči s stalnimi startnimi številkami. Ob prijavi obkrožijo ustrezno rubriko (netekmovalec). Čas se jim ne meri. V rezultatih so vpisani na koncu liste kot netekmovalci. Za ipolnjen pogoj udeležbe v pokalu PPT se morajo udeležiti vsaj desetih (10) tekov.

 

POHODNIKI
Pripada jim isti standard kot tekmovalcem. Startnina je anaka kot za tekmovalce. Za udeležbo na pohodu ne potrebujejo startne številke. Ob prijavi obkrožijo ustrezno rubriko (pohodnik). Vsi pohodniki so na koncu tekmovanja izpisani na posbenem seznamu. Za izpolnjen pogoj udeležbe v pokalu PPT se morajo udeležiti vsaj šestih (6) pohodov.

 

Osnovna pravila
Mladinski teki 2011

I. SPLOŠNA PRAVILA

 

IME OZ. NAZIV TEKOV: Primorski mladinski pokalni teki 2011

 

RAZPIS
Razpis posameznega teka mora biti na razpolago najmanj 14 dni pred tekom – z letaki, objavo v časopisu. Za objavo na internetni strani (PN in DLT Filipides) ali internetni strani organizatorja.
PRVA POMOČ 
Organizator je dolžan zagotoviti prisotnost strokovno usposobljene osebe, ki mora biti v času teka prisotna v bližini ciljnega prostora. 

 

SANITARIJE
Po možnosti je treba zagotoviti sanitarije v bližini tekmovalnega prostora. Če to ni možno, je treba tekmovalce obvestiti, kje je možna uporaba sanitarij. 

 

RAZNO
Organizator bi moral zagotoviti: 
- vodo za umivanje,
- ozvočenje, 
- parkirni prostor... 

 

TEKMOVALNI PROSTOR
Dostop do tekmovalnega prostora mora biti jasno označen s puščicami - smerokazi.

 

STARTNI PROSTOR
Startni prostor mora biti dovolj širok, da onemogoča prerivanje tekmovalcev, označen z oznako START in CILJ, na tleh pa zarisana startna črta oz. ciljna črta. Če startni in ciljni prostor nista ista, morata biti dodatno označena. V ciljnem prostoru mora biti pred ciljem lijak, ki uvede tekmovalca v cilj. V lijaku ni dovoljeno prehitevanje. Starter naj po startu posamezne kategorije obvesti tekmovalce, katera kategorija starta naslednja. Zaželjeno je, da pred tekmovalci vozi kolesar. 

 

PROGA
Proga mora biti dovolj široka, da omogoča normalno prehitevanje tekmovalcev. Označeno mora biti s puščicami ali trakovi. Pred prihodom v cilj mora biti brez ovinkov ali drugih ovir, ki bi onemogočale normalen prihod tekmovalcev v cilj. 

 

DOLŽINE PROG
Dečki in deklice letnik: 2004-300m, 2003 - 300m, 2002 - 600m, 2001 - 600m, 2000 - 1000m, 1999 - 1000m, 1998 - 1000m, 1997 - 2000m, 1996 - 2000 m 
Na prijavnem prostoru mora biti na vidnem mestu plakat z vrisanimi progami in smerjo teka za posamezne kategorije.
PRIJAVE 
Najbolje je, da tekmovalce posameznih šol (ekipe) prijavijo mentorji. Organizator izda kartoinčke, ki jih izpolnijo mentorji, starši oz. sami tekmovalci. Na kartonček se vpišejo podatki: - ime in priimek tekmovalca, naziv šole ali ekipe, letnico rojstva. Organizator mora poskrbeti za dovolj vpisnih mest.

 

STARTNINA
Startnina je 2 €. 

 

KATEGORIJE
Kategorij je osemnajst (9 dečki, 9 deklice). Za pridobitev priznanja za udeležbo (za izpolnjen pogoj udeležbe) se upošteva udeležba na najmanj 5 tekih. 

Kategorije v letu 2011 so naslednje: 
2004–in mlajši,2003, 2002, 2001,2000, 99, 98, 97, 96
Opomba: Tekmovalci tekmujejo samo v svoji kategoriji. Če starta v napačni kategoriji, se mu prizna udeležba na teku, točke pa se mu ne štejejo.

 

RED NA TEKMOVALIŠČU
Tekmovalci si progo lahko ogledajo pred tekom, pri tem ne smejo ovirati ostalih tekmovalcev. Ogrevanje na progi med potekom teka posamezne kategorije ni dovoljeno. Nešportno navijanje ni dovoljeno in se sankcionira. Na progi so trije sodniki, ki kontrolirajo potek teka. Tekmovalca, ki ne upošteva navodil redarjev ali sodnika, se lahko odstrani s tekmovališča in diskvalificira. Morebitne pritožbe rešujejo sodniki, ter predstavnik organizatorja. Pritožba mora biti pisna, podana takoj po končanem teku kategorije, v kateri je kaznovani tekmovalec nastopal. Pritožba se odda sodniku v cilju. Mentorji oz. starši ne smejo teči po progi skupaj s tekmovalci. Spodbujanje in navijanje je dovoljeno le ob progi. 

 

NAGRADE
Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje ali pokale, lahko tudi praktične nagrade. Podelitev se opravi po končanem teku zadnje kategorije.

 

ŠTEVILO TEKOV
POPRAVEK PRAVIL ker odpade Vojkov tek.
Število tekov v koledarskem letu 2011 je 11 (prej12). 10 tekov (prej 11) šteje za točkovanje, 1 za udeležbo.
Teki potekajo v ekipni konkurenci in posamezno po kategorijah oz. letnikih, dečki in deklice posebej. 

 

KONČNA UVRSTITEV 2011

POPRAVEK PRAVIL ker odpade Vojkov tek.

Za končno uvrstitev ekip štejejo rezultati vseh tekov. Za končno uvrstitev posameznikov se šteje 6 najboljših rezultatov (prej 7)(slabše uvrstitve se briše). V primeru enakega stevila točk, šteje udeležba na več tekih, nato pa število boljših uvrstitev. Priznanje za udeležbo dobijo vsi posamezniki, ki so se udeležili najmanj 6 tekov, neglede na to ali je tek štel za točkovanje ali za udeležbo. Ce se tekmovalec udelezi manj kot petih tekov, ne more biti uvrscen. Pogoj za uvrstitev je sodelovanje na najmanj petih (5) tekih.

 

TOČKOVANJE
1.mesto-40 točk,
2.mesto-35 točk,
3.mesto-31 točk,
4.mesto-28 točk,
5.mesto-26 točk,
6.mesto-25 točk,
7.mesto-24 točk,
8.mesto-23 točk,
9.mesto-22 točk,
10.mesto-21 točk,
nato se točke zmanjšujejo po eno, vse do tridesetega, ki tudi prejme 1 točko. 

 

OBJAVA IN VODENJE REZULTATOV 2011
Na vseh tekih obdeluje in vodi rezultate Timing Poljane, ki je dolžan poslati rezultate še isti dan organizatorju, PN, DLT Filipidesu. Timing Poljane tudi vodi točkovanje ekip in posameznikov. Rezultate je dolžan še isti dan vnesti na internetno stran DLT Filipides-a.

 

PRITOŽBE 2011
Rok pritožb na vsaki tekmi je 10 minut po objavi rezultatov. Glede točkovanje pa so pritožbe možne vse do konca pokalnega tekmovanja na internet naslov:

ales.subic@gmail.com  ali info@timing.sdpoljane.si  ali telefon 041 368 928 (040 292 075)

 

VODENJE TEKOV
Vse informacije so na voljo:
Darko Hrovatin 05 36 48 816 ali 040 589 057 info@td-burja.com

NOVICE DLT FILIPIDES
 • Olimpijska bakla
  Pozdravljeni Slovenska bakla je 17. 4. iz Lendave začela pot po Sloveniji. Spremljali jo bomo po vseh...
  več
  25.05.2024
 • Go Borderless 2024
   Pozdravljeni V Gorici bodo 15.6. potekale športne igre GO Borderless. Sodeluje tudi občina...
  več
  24.05.2024
 • Športna oprema - NOVO !
  Športna oprema Društvo namerava v začetku leta 2024 po dolgem času nabaviti športno...
  več
  24.05.2024
 • Dosežki članov društva v letu 2024
   Dosežki članov društva v letu 2024 10.ISTRSKI MARATON (Piran, 14.4.2024) 10.km Makovec...
  več
  15.04.2024
 • Plačilo članarine za 2024
  Članarina za 2024 - 10€ Članarino se poravna na TR račun društva, ki je napisan na...
  več
  12.04.2024
SPONZORJI
ar©tur d.o.o